• :
  • :
Thursday 23/05/2024
PRAYER BEGINS IQAMAH
Fajr 3:05 4:15
Sunrise 4:57
Zuhr 1:03 1:30
Asr 6:25 6:45
Maghrib 9:03 9:08
Isha 10:14 10:30
Jumuah 1:30 | 2:15

IQAMAH CHANGES:Maghrib: 9:09